Ћирилица  |  Latinica  |  English  |  
       
 
Насловна  >  ПИО Власина
 
Риболовне основе Верзија за штампу
  Основне карактеристике вода
  Састав рибљег фонда
  Средњорочни програм унапређења рибарства

На основу захтева Општине Сурдулица (бр. 324-1/06-06 од 04.05.2006.г.), прихватили смо израду Средњорочног програма за унапређење рибарства за подручје Власинског језера и његове околине у периоду од 2006. до 2011. године.

За поменуто подручје Влада републике Србије је 7. априла 2006. године, на основу члана 43 став 4. Закона о заштити животне средине (“Службени гласник РС”, бр. 66/91, 83/92, 53/93 - др. закон, 67/93 - др. закон, 48/94 - др. закон, 53/93 И 135/04), донела одлуку о заштити предела изузетних одлика “Власина” (“Службени гласник РС” бр. 30/06).

У члану 1. уредбе стоји:

Власинско језеро и његова околина стављају се под заштиту као предео изузетних одлика под именом “Власина” и утврђује за заштићено природно добро од изузетног значаја, односно заштићено природно добро I категорије (у даљем тексту предео изузетних одлика “Власина”)

У члану 7 уредбе каже се да:

Предео изузетних одлика “Власина” поверава се на старање Јавном предузећу “Дирекција за грађевинско земљиште општине Сурдулица”, Сурдулица (у даљем тексту: старалац)

У члану 7 уредбе став 7 стоји:

Старалац одређује рибарско подручје на риболовним водама заштићеног природног добра и корисника тог рибарског подручја, покреће израду и доноси програме унапређења рибарства у складу са законом.

Простор који је описан границама Предела изузетних одлика “Власина” (“Службени гласник РС” бр. 30/06, члан 3 и опис граница предела изузетних одлика “Власина” је био у склопу рибарског подручја “Јужна Морава I”, а ово подручје је одређено следећом законском одредбом:

На основу члана 3. став 1. и члана 4. став 1. Закона о рибарству (“Службени гласник РС”, број 35/94), решењем министра за пољопривреду, шумарство и водопривреду, број 011-01-152/91-04 рибарско подручје “Јужна Морава I”, одређује се на риболовној води водотока реке Јужне Мораве од састава Биначке Мораве и Прешевске Моравице до места Грделице, риболовним водама реке Пчиње до државне границе са БЈР Македонијом, реке Јерме до државне границе са Републиком Бугарском, реке Драговиштице са притоком Божичком реком, као и риболовним водама реке Власине до ушћа Градске реке, Рупљанске реке до места Ново село и реке Лисине, односно риболовним водама природних и вештачких језера, бара, мртваја, канала и других риболовних вода у којима живе рибе.

Рибарско подручје “Јужна Морава I”, налази се између вододелница планина: Кукавице, Жеговца, Лужнице, Козјака и Влашких планина.

Граница риболовног подручја полази од границе риболовног подручја “Нишава” и иде границом рибарских подручја “Јужна Морава II” и “Косово и Метохија” и државном границом БЈР Македоније и Републике Бугарске.

Рибарско подручје “Јужна Морава I”, користи се за спортски риболов, а на основу члана 3. став 1. Закона о рибарству (“Службени гласник РС”, број 35/94), решењем министра за заштиту природних богатстава и животне средине, број 324-07-85/2002-03 објављеном 10. јануара 2003. године у “Службеном гласнику РС”, рибарско подручје “Јужна Морава I” уступа се на коришћење Асоцијацији ООСР “Ветерница” и ООСР “Власина”, Лесковац на период од 1. јануара 2003. до 31. децембра 2007. године.

На основу члана 11. Закона о рибарству, корисник је дужан да најкасније у року од једне године од дана када је почео да користи рибарско подручје, донесе програм за унапређење рибарства за период од пет година (у даљем тексту: средњорочни програм, односно СПУР.)

У складу са средњорочним програмом корисник доноси годишњи програм унапређења рибарства (у даљем тексту: годишњи програм).

Годишњи програм доноси се до краја текуће године за наредну годину.

Годишњи програм корисника рибњака, ограђених делова риболовне воде и кавеза на риболовној води садржи мере за спречавање и сузбијање болести и штеточина риба и животиња којима се рибе хране

Министар даје сагласност на средњорочни програм, а према члану 13. истог закона средњорочни програм садржи:

 1. основне хидролошке, биолошке, физичке, хемијске и друге карактеристике вода рибарског подручја;
 2. састав рибљег фонда, програм порибљавања по врстама и количинама риба и времену и месту порибљавања;
 3. могућност и начин повећања рибљег фонда;
 4. мере за гајење, заштиту и лов риба и животиња којима се рибе хране;
 5. мере за уништавање животиња штетних за рибе, рибљу млађ и икру;
 6. мере за заштиту рибљег плодишта, риба и рибље млађи са плавних подручја;
 7. мере за откривање и сузбијање загађивања вода рибарског подручја;
 8. изловљавање по врстама и количинама риба на основу годишњег прираста рибљег фонда;
 9. услове обављања спортског риболова и мере за унапређење спортског риболова и риболовног туризма на рибарском подручју;
 10. средства потребна за спровођење средњорочног програма и начин обезбеђивања тих средстава.

За рибарско подручје “Јужна Морава I” од стране истих аутора, урађен је СПУР и одобрен од ресорног Министарства 2004. године. Током израде овог СПУР-а, детаљно су истраживани водени екосистеми, а који улазе у границе Предела изузетних одлика “Власина”.

На основу приказаних граница заштићеног природног добра: Предео изузетних одлика “Власина” као риболовне воде могу се означити:

 1. Власинска акумулација
 2. Притоке Власинске акумулције које су целом дужином свог тока у границама заштићеног природног добра, а од којих следеће имају значаја у унапређењу рибарства: Цветкова река, река Манојловица, река Шаовица и Стевановски поток. Осим овога одређени значај има и горњи ток реке Власине од бране Власинског језера до границе подручја и сам уливни део Божићног канала. Остале притоке су са мало воде и немају већи значај за ихтиофауну подручја.

Оно што се може издвојити као специфична карактеристика водених екосистема у оквиру граница Предела изузетних одлика “Власина” је хидроеколошка изолованост истих, односно Власинско језеро нема значајнију притоку која би битније утицала на састав ихтиофауне нити пак отоку која би га повезивала са суседним сливовима. Антропогени хидроинжењерски објекти као што су: брана језера на северу, излазна грађевина за одвод воде из језера ка систему хидроелектрана “Врла I- IV”, канали који доводе воду у акумулацију са околног подручја (Божички канал, канал Јерма, канал Стрвна и Чемерник), представлају механичке баријере које онемогућавају миграцију риба у оба смера.

Имајући све напред поменуто у виду, као и чињеницу да је екосистем Власинског језера са притокама детаљно проучаван у више наврата ( Хидробиолошка студија у периоду од 1991. до 1993, Истраживања за потребе СПУР-а рибарског подручја “Јужна Морава I” током 2003. и 2004. године, као и истраживања у оквиру пројекта “Ex city заштита биодиврзитета акватичних екосистема Србије” током 2005. године и током маја 2006. године), сматрамо да постоји довољно података да се у кратком времену, а према потреби наручиоца изради СПУР-а за Предео узузетних одлика “Власина” за период од 2006 до 2011. године.

* * *

....па ипак смо у циљу сто прецизнијег планирања будућег газдовања рибљим фондом у оквиру Предела изузетних одлика “Власина” овај програм конципирали на следећи начин:

Део програма до 2008 је у највећем делу преузет из СПУР-а за рибарско подручје “Јужна Морава I” а који је важећи и у коме је прецизно урађено Власинско језеро са притокама.

Период од 2008. до 2011. у коме су дати подаци, посебно о прибљавању, који се на основу постојећих истраживања са сигурношћу могу препоручити и прецизирати у поступку унапређења рибарства на датом подручју.

Током 2007, а по потреби и током 2008. године, неопходно је извршити контролно истраживање стања рибљих популација у Власинском језеру и притокама и на основу тих резултата извршити корекције (ако је то потребно) планираних активности везаних за газдовање риблљим фондом на Простору узузетних одлика “Власина”. Евентуалне корекције треба приказати кроз израду једногодишњих планова унапређења рибарства за ово заштићено подручје.

 
Јавне набавке
YouTube канал
Уредба о заштити Предела изузетних одлика Власина
Мастер план са пословним планом развоја туризма Власинског језера
Програм управљања ПИО Власина
Програм управљања рибарским подручјем 2012-2021.
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Завод за заштиту природе Србије
Општина Сурдулица
Туристичка организација општине Сурдулица
Паркови Динарског лука
Предео изузетних одлика Долина Пчиње
 
         
Предео изузетних одлика Власина © 2011  |  Сва права задржана
Аутор: Агенција МИ  |  Мапа сајта  |  Посета: 1.269.898
Израду сајта суфинансирало Министарство животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије