Ћирилица  |  Latinica  |  English  |  
       
 
Насловна  >  ПИО Власина
 
Природни и створени ресурси Верзија за штампу

Поред посебних природних вредности и градитељске баштине, на заштићеном подручју су регистровани и одређени природни и створени ресурси који су идентификовани као значајни развојни потенцијали.

То се пре свега односи на следеће:

 • Власинско језеро, површине од преко 1.200 хектара представља највећи "резервоар" квалитетне воде у југоисточној Србији (максимална запремина акумулације износи 168 милиона m3). Перспективно, овај ресурс ће бити све ређи, траженији и скупљи. Хидропотенцијал акумулације се већ користи, али се то не односи и на друге хидролошке објекте. Поред тога, језеро представља и вредан туристички мотив са великим могућностима за развој спорта, рекреације, лова, риболова и еко туризма. Посебну атракцију на језеру представљају пловећа тресетна острва, као специфичан морфолошки и ботанички природни феномен.
 • Велике површине под пашњацима су изузетно добар основ за развој сточарства, које је овде традиционално присутно. Преко 7.000 ha под пашњацима и ливадама у границама заштићеног природног добра пружају могућност да се број оваца и говеда која се овде узгајају вишеструко повећа.
 • Површине под шумом нису велике, али уз делимичну и доследну промену досадашњег начина газдовања, а посебно у приватним шумама, створиће се много повољнији услови за експлоатацију не само дрвна масе, већ и шумских плодова, као и за узгој ловне дивљачи.
 • Висок квалитет свих елемената животне средине, мањи степен насељености и одсуство већих загађивача индицира знатне могућности у производњи тзв. "здраве хране". Економска и организациона подршка, као и брендирање појединих локалних производа и обезбеђење међународно признатих сертификата се подразумевају као неопходан услов успешне и исплативе производње.
 • Значајне ефекте може имати и сакупљање лековитог и ароматичног биља. На подручју Власине је регистровано преко стотину врста лековитог биља, од чега се 60 врста налази под контролом сакупљања и промета. Већи степен исплативости од сакупљања се може очекивати уз одговарајућа улагања у прерађивачке капацитете у локалној средини, уз постизање ексклузивности финалних производа и одржања високог квалитета у континуитету.
 • Сакупљање шумских плодова (гљиве, боровница, итд.) је већ добро развијено и организовано, али се оцењује да капацитети заштићеног подручја и непосредне околине нису довољно искоришћени.
 • Природни услови и висок квалитет животне средине пружају добре услове за плантажни узгој појединих врста лековитог и ароматичног биља (бели слез, пелен, матичњак, камилица, босиљак, тимијан, першун).
 • Флористичка разноврсност представља изузетну пчелињу пашу, па су мед и производи од меда изузетно високог квалитета. Већ солидно организовано пчеларство практично нема никаквих лимита за много већи развој.
 • Положај природног добра и саобраћајна веза Сурдулица - Власинско језеро - бугарска граница, која је једина упоредничка веза између долине Нишаве и долине Криве реке у Македонији, указује на могућност развоја транзитног саобраћаја и транзитног туризма. Ова развојна могућност је директно зависна од квалитета поменуте саобраћајнице, нивоа опремљености граничног прелаза Стрезимировци и нивоа робне размене јужноморавског региона са суседном Бугарском.
 • С обзиром да се природно добро налази у пограничном подручју и да слична подручја са очуваном природом постоје и у Бугарској, процењено је да постоје добри услови за прекограничну сарадњу са регионима и локалном самоуправом у суседној земљи.
 • И ако су поменути у контексту туризма, лов, а посебно риболов, због великих потенцијала, треба посебно елаборирати. Сама чињеница да вода Власинског језера има салмонидни карактер, представља одличну основу за узгој најплеменитијих врста риба које су такође врло атрактивне за риболов. Величина језера је таква да се његов капацитет за узгој риба и развој спортског риболова може оценити као изузетан. Природни услови за развој ловства су добри, али само на регионалном нивоу. Број врста дивљачи потенцијално је велики, а поред заштите станишта ловних врста обавезна је строга контрола свих ловних активности.
 • О посебним природним вредностима је већ било говора, али и овде треба нагласити да сама чињеница да је подручје Власине стављено под заштиту као природно добро и да је категорисано као добро од изузетног значаја за Републику, представља значајан основ и подстрек за развој овог краја.
 • Слична оцена се односи и на градитељску баштину, а посебно због тога што је извршено њено евидентирање и валоризација.
 • Током 2000. године Власинско језеро је уписано на листу светски значајних станишта птица и добило статус тзв. IBA подручја (Important Bird Area). Тиме је језеро добило међународни значај и специфичан рекламни бренд.
 • Основна претпоставка за озбиљнија размишљања о развоју било ког подручја је израда неопходне планске и друге документације. У том погледу, може се оценити да је стање врло добро. За природно добро и ширу околину обрађен је Просторни план подручја посебне намене, а Просторни план општине је у завршној фази верификације и усвајања. Након тога планирана је израда одговарајућих урбанистичких планова за Власину Рид, Власину Округлицу, Власину Стојковићеву и приобаље Власинског језера. Тиме ће израда планске документације бити заокружена и окончана, те након тога неће бити формалних препрека за већа инвестициона улагања.
 • Други неопходан услов за реализацију развојних планова је изградња инфраструктуре. Тренутно стање инфраструктурног система на Власини је само делимично задовољавајуће. Међутим, од круцијалног значаја за развој овог краја, а посебно туризма и других компатибилних делатности, јесте израда пројектне документације за изградњу система за евакуацију и пречишћавање отпадних и фекалних вода. Изградњом овог система, уз пратеће активности, трајно ће се заштитити основни природни ресурс и централни туристички мотив овог краја – Власинско језеро.
 • Не може се не поменути да поред наведених у природне ресурсе спадају и минералне сировине барем у непосредној и широј околини природног добра. У сложеној и специфичној геолошкој грађи у непосредном окружењу природног добра регистрован је већи број појава минералних сировина. Међу значајније спадају појаве магнетита које су везане шкриљце (најчешће хлоритске), а чије се појаве могу пратити по остацима старих рударских радова као што су шљачишта (Голема река, око Клисуре), самокова (Црна Трава, Градско, долина Чемернице, око засеока Козарнице), или сплета ровина и канала којима је довођена вода за испирање руде.

Појаве олова и цинка утврђене су западно, северозападно и источно од природног добра, а везане су за даците и андезите (Предејане, Клисура и Преслап), док су појаве молибдена везане за промењене кристаласте шкриљце и пропилитисане даците (Мачкатица).

Појаве азбеста (засеок Вељковци) и талка (Мланчиште) везане су за серпентините.

Као грађевински камен експлоатишу се дацити у околини Сурдулице, а у мањој мери и спорадично локално становништво за своје потребе користи шкриљце са израженом фолијацијом.

У току 2005. и 2006. године, Завод за заштиту природе Србије израдио је услове заштите природе и животне средине који су се односили на геолошка истраживања минерализације племенитих и обојених метала. Условима је наглашено да се из предложених истражних простора изузму делови који припадају заштићеном природном добру, или да се на њима могу обавити искључиво истражни радови као што су геолошко картирање и узимање узорака са природних изданака и стрим седимената. Обзиром на већ ограничене активности у погледу истраживања не могу се испунити законски услови у погледу будуће експлоатације минералних сировина у оквиру заштићеног природног добра.

 
Јавне набавке
YouTube канал
Уредба о заштити Предела изузетних одлика Власина
Мастер план са пословним планом развоја туризма Власинског језера
Програм управљања ПИО Власина
Програм управљања рибарским подручјем 2012-2021.
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Завод за заштиту природе Србије
Општина Сурдулица
Туристичка организација општине Сурдулица
Паркови Динарског лука
Предео изузетних одлика Долина Пчиње
 
         
Предео изузетних одлика Власина © 2011  |  Сва права задржана
Аутор: Агенција МИ  |  Мапа сајта  |  Посета: 1.269.959
Израду сајта суфинансирало Министарство животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије