Ћирилица  |  Latinica  |  English  |  
       
 
Насловна  >  Прописи  >  Документациона основа
 
Просторни план подручја посебне намене Власина Верзија за штампу

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Власина донета је 2004. године (“Службени гласник РС”, број 133/04).

Просторним планом који има стратешки карактер, за подручје Власине се утврђују дугорочне основе развоја, организације, коришћења, уређења и заштите са аспекта заштите природних вредности, изворишта водоснабдевања и развоја туризма.

Окосницу просторног плана чини предео изузетних одлика “Власина”. И ако заштићено природно добро – Предео изузетних одлика “Власина” обухвата простор који највећим делом припада општини Сурдулица, а само мањим делом општини Црна Трава, Просторни план посебне намене је поред делова територије поменуте две општине обухватио и делове територије општине Босилеград.

У складу са планским решењима која су усмерена дугорочном развоју подручја Власине предвиђено је његово фазно спровођење у периоду до 2007. године, затим до 2011. и 2021. године.

Просторним планом подручја посебне намене, глобално је дефинисана намена простора, како у заштићеном природном добру, тако и у границама Плана и установљена обавеза израде и друге планске документације, обзиром да стихијска и непланска изградња објеката различите намене може бити и узрок већем или мањем степену загађења и/или деградације животне средине.

Планом је дефинисана (у том тренутку) прелиминарна граница Предела изузетних вредности “Власина”, основна намена површина, укључујући и локалитете односно просторе у режиму I и II степена заштите, затим непокретна културна добра, критеријуме, услове и мере заштите, уређења, унапређења и коришћења простора.

У циљу очувања основних природних вредности подручја Власине, које се огледају у израженој биолошкој разноврсности, присуству значајног броја ендемичних и реликтних биљних и животињских врста, изузетно ретких облика биотопа, атрактивне морфологије, богате резерве воде високог квалитета и др., Планом су предложене активности и мере које омогућавају развој подручја, а спречавају и отклањају негативне ефекте људске делатности и истовремено стварају услове за квалитетнију животну средину и економски просперитет становништва.

Поред заштите посебних природних вредности и споменичког наслеђа за основни правац развоја Планом је утврђен туризам.

Интензиван туристички развој предвиђен је у три просторне целине, односно зоне Власина Рид, Власина Стојковићева и Власина Округлица. Утврђени су смештајни туристички капацитети по појединим локацијама у зони језера, али и у границама плана.

Поред постојећих спортских садржаја отворена је могућност и за изградњу спортско-рекреативних центара у зони Власинског језера, као што су отворени и затворени базени, шетне, трим и бициклистичке стазе, наутички центар, стазе за јахање, скијање и др.

Поред основне намене, заштите и туризма, предвиђен је и развој пољопривреде, претежно сточарства (производња меса, сира, млека и сл.), а у границама плана и развој посебних облика ратарства и воћарства.

Планом су дефинисане зоне непосредне, уже и шире зоне заштите изворишта водоснабдевања, како у зонама слива, тако и за акумулације. За сваку зону појединачно су прописане мере које су обавезујуће до доношења одговарајућих урбанистичких планова.

У оквиру подручја обухваћеног Просторним планом могу се издвојити неколико појава и лежишта минералних сировина (гвожђе, азбест, талк, графит, фосфорит, затим различите метаморфне и магматске стене као техничко-грађевински или архитектонски камен). Међутим, на заштићеном подручју - Пределу изузетних одлика “Власина”, Планом је забрањена експлоатација и прерада минералних сировина. На подручју изван заштићеног природног добра могућа је само уз претходно прибављене услове и сагласности надлежних институција и организација, а по законски прописаној процедури.

У погледу инфраструктуре Планом је предвиђена могућност јединственог регионалног система за снабдевање водом за четири општине. Активности треба да се односе у првом реду на повећање квалитета воде за пиће на постојећим системима, изградњи нових постројења за пречишћавање и повећању капацитета постојећих, затим повећање пречника постојећег цевовода (од ППВ “Јерма” до “Промаје”) и изградња нових (од “Промаје” до Владичиног Хана и од бране на Власини до Црне Траве).

Реализација система за каналисање отпадних вода посебно насеља уз Власинско језеро обухвата санацију постојеће канализације, изградњу нове и етапно повезивање објеката на нови систем фекалне канализације (изградњом северног и јужног полупрстена).

У складу са планираним развојем Власине (мерама заштите простора, развојем туризма и другим активностима) реализација путне мреже треба у првом реду да предвиди подизање квалитета примарне путне мреже, доградњу локалне путне мреже, прекатегоризацију неких саобраћајница (Р 122 у М1-13/1 и сл), укидање моторног саобраћаја у зони непосредне заштите водоизворишта уз планирање и изградњу западног обилазног пута око језера и евентуално изградња хелиодрома и аеродрома посебне намене (спортски).

У зони Власинског језера, Планом се дугорочно у погледу обезбеђења термоенергије, планира изградња разводног гасовода од Владичиног Хана до Сурдулице и Власина Рид одакле би се дистрибуирао градским гасоводима до потрошача у зони Власинског језера.

Напајање подручја електричном енергијом није задовољавајуће те је планом предвиђена изградња нове трафостанице 35/10 кV и одговарајућег броја дистрибутивних трафостаница 10/0,4 кV, као и изградња далековода или подземног кабловског вода до потрошача.

Планску концепцију и поједина решења треба уградити у планове, програме и пројекте организација и предузећа у области привреде, туризма, заштите природе, културне баштине, инфраструктуре и др.

У складу са одредбама Просторног плана у току је процедура усвајања Просторног плана општине Сурдулица.

У односу на Програм управљања, Просторни план је значајан утолико што његове одредбе везане за заштиту, уређење и коришћење природног добра обавезују стараоца у домену оперативне реализације и примене прописаних мера, услова и циљева.

 
Јавне набавке
YouTube канал
Уредба о заштити Предела изузетних одлика Власина
Мастер план са пословним планом развоја туризма Власинског језера
Програм управљања ПИО Власина
Програм управљања рибарским подручјем 2012-2021.
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Завод за заштиту природе Србије
Општина Сурдулица
Туристичка организација општине Сурдулица
Паркови Динарског лука
Предео изузетних одлика Долина Пчиње
 
         
Предео изузетних одлика Власина © 2011  |  Сва права задржана
Аутор: Агенција МИ  |  Мапа сајта  |  Посета: 1.269.897
Израду сајта суфинансирало Министарство животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије