Ћирилица  |  Latinica  |  English  |  
       
 
Насловна  >  Прописи  >  Документациона основа
 
Просторни план Републике Србије Верзија за штампу

Просторним планом Републике Србије подручје којем припада заштићено природно добро Власина и његова околина су сагледани по више основа. Констатовани су потенцијали, али и ограничења и дефинисана примарна намена овог подручја.

У погледу коришћења пољопривредног земљишта подручје је сврстано у сточарско-планински макрорејон у оквиру којег већи део површине обухвата подручје у којем природни травњаци чине претежан део пољопривредног земљишта. Сточарство је овде апсолутно доминирајућа грана, а све остале гране имају допуњујући карактер. Шира околина овог подручја одликује се незагађеношћу хемијским средствима што пружа повољне услуве за производњу хране високог биолошког квалитета. У том погледу посебне предности има пашњачко сточарство.

Подручје југоисточне Србије, па самим тим и заштићеног подручја, станиште је срне, зеца и дивље свиње, а предвиђено је да се на подручје Власине формира један парк дивљачи и локалитети нових насеља дивљачи – у првом реду јелена.

Подручје у целости, према плану коришћења вода и водопривредне инфраструктуре је дефинисано и резервисано као извориште површинских вода са изграђеним акумулацијама. Планиране су као вишенаменске (водоснабдевање, енергетика, рибарство и туризам) и део су регионалног горње-јужноморавског система. Намена и значај акумулације ствара обавезу у погледу заштите укупног простора односно сливног подручја.

Заштићено подручје – предео изузетних одлика “Власина” није до сада било захваћено експлоатацијом минералних сировина, мада су се раније вршила у непосредном окружењу. Планом коришћења минералних сировина, подручје западно од природног добра, означено је као простор на којем је могуће вршити истраживања метала и неметала, а Кукавичко-пасјачка зона као зона експлоатације олова, цинка и сребра.

Просторним планом није предвиђено да се на подручју предела изузетних одлика Власина гради нова енергетска инфраструктура (далеководи и ТС од 220 kV и више, термоелектране, нафтоводи, гасоводи и др.).

У оквиру друмског саобраћаја предвиђена је рехабилитација и доградња појединих путних праваца и допуна магистралне саобраћајнице која би требало да аутопут Ниш-Скопље од Владичиног Хана преко Сурдулице и Власинског језера повеже са два међугранична прелаза. Односно, допуном је обухваћен коридор постојећег регионалног пута P-122 деоница Власинско језеро – Босилеград - гранични прелаз Рибарци (Ћустендил-Бугарска) као део магистралног пута М-1.13.

Подручје Власине је сврстано у туристичку регију првог степена међународног и националног значаја. Туристичку понуду чине сви видови летње рекреативне активности и зимски спортови, затим сеоски туризам и др. Власина као туристичка регија са још неколико туристичких подручја (Стара планина, Голија, итд.) претставља један од шест приоритета у области туризма за Србију.

У погледу квалитета животне средине, подручје Власине означено је као зона са веома малим загађењем земљишта али и као зону у којој треба ублажити веома изражен проблем ерозије.

Са аспекта заштите природе шире подручје Власине означено је и као подручје са природним екосистемима и изузетно значајним природним вредностима. У планском периоду (до 2010. године) планирано је и спровођење поступка заштите.

У законски предвиђеној процедури подручје Власинског језера са дефинисаним просторним обухватом, режимима и мерама заштите, Уредбом Владе Републике Србије увршћено је у заштићена природна добра од изузетног значаја, односно заштићена природна добра I категорије (“Службени гласник РС”, број 30/2006).

 
Јавне набавке
YouTube канал
Уредба о заштити Предела изузетних одлика Власина
Мастер план са пословним планом развоја туризма Власинског језера
Програм управљања ПИО Власина
Програм управљања рибарским подручјем 2012-2021.
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Завод за заштиту природе Србије
Општина Сурдулица
Туристичка организација општине Сурдулица
Паркови Динарског лука
Предео изузетних одлика Долина Пчиње
 
         
Предео изузетних одлика Власина © 2011  |  Сва права задржана
Аутор: Агенција МИ  |  Мапа сајта  |  Посета: 1.269.892
Израду сајта суфинансирало Министарство животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије