Ћирилица  |  Latinica  |  English  |  
       
 
Насловна  >  Прописи
 
Други релевантни прописи Верзија за штампу

Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 66/91) дефинисани су режими I, II и III степена заштите, односно, активности које су забрањене у заштићеном природном добру.

Чланом 49. забрањено је уништити природно добро или оштетити његова својства. Истим чланом прописано је и да "у заштићеним природним добрима нису дозвољене делатности којима се угрожава изворност биљног и животињског света, хидрографске, геоморфолошке, геолошке, културне и пејсажне вредности осим радњи којима се одржава или успоставља природна равнотежа и остварују функције природног добра, сагласно утврђеном режиму заштите и његовим значајем".

У оквиру природног добра се успостављају три режима заштите:

"У I степену заштите утврђује се забрана коришћења природних богатстава и искључују сви други облици коришћења простора и активности осим научних истраживања и контролисане едукације.

У II степену заштите утврђује се ограничено и строго контролисано коришћење природних богатстава док се активности у простору могу вршити у мери која омогућава унапређење стања и презентацију природног добра без последица по његове примарне вредности.

У III степену заштите утврђује се селективно и ограничено коришћење природних богатстава и контролисане интервенције и активности у простору уколико су усклађене са функцијама заштићеног природног добра или су везане за наслеђене традиционалне облике обављања привредних делатности и становања укључујући и туристичку изградњу".

Такође, Законом је прописано да се "код утврђивања режима заштите природних реткости зависно од степена реткости, проређености или угрожености може одредити:

  1. I степен заштите;
  2. делимична забрана коришћења;
  3. заштита њихових станишта као резервата природе и заштита на одређеном подручју".

Прописане мере заштите и услови коришћења заштићеног природног добра су обавезујуће у изради и реализацији Програма управљања пределом изузетних одлика Власина.

Чланом 47. је прописано да се природно добро обележи, а у складу са Правилником о начину обележавања природног добра („Службени гласник РС“, бр. 30/92).

У оквиру вршења послова заштите природних добара, чланом 60. Закона је одређено да предузеће, односно организација која управља заштићеним природним добром има право активне легитимације у погледу остваривања режима заштите и покретања кривичних и прекршајних поступака.

Истим чланом је прописана обавеза организовања чуварске службе.

На заштићеном подручју налази се стабло букве (Fagus мoesiacae) која је заштићена као споменик природе 1965. године Решењем (бр. 02-3124/1-65) надлежног органа тадашње општине Округлица-Власина. Стабло је у народу овог краја познато као златна или жута буква, а налази се у махали Андрејинци која припада селу Власина Рид.

У формалном смислу, акт о заштити овог споменика природе је и даље на снази, и након проглашења предела изузетних одлика.

Актом је забрањено посећи стабло или га на било који начин оштетити, као и изменити природни изглед његове непосредне околине.

Истовремено, дозвољене су све активности на одржавању здравственог стања букве, као и научно-истраживачки радови по претходно одобреном захтеву.

На основу члана 3. став 1. и члана 4. став 1. Закона о рибарству (‘‘Службени гласник РС’‘, број 35/94), решењем министра за пољопривреду, шумарство и водопривреду, број 011-01-152/91-04 рибарско подручје ''Јужна Морава I'', одређује се на риболовној води водотока реке Јужне Мораве од састава Биначке Мораве и Прешевске Моравице до места Грделице, риболовним водама реке Пчиње до државне границе са БЈР Македонијом, реке Јерме до државне границе са Републиком Бугарском, реке Драговиштице са притоком Божичком реком, као и риболовним водама реке Власине до ушћа Градске реке, Рупљанске реке до места Ново село и реке Лисине, односно риболовним водама природних и вештачких језера, бара, мртваја, канала и других риболовних вода у којима живе рибе.

Рибарско подручје “Јужна Морава I”, налази се између вододелница планина: Кукавице, Жеговца, Лужнице, Козјака и Влашких планина.

Граница риболовног подручја полази од границе риболовног подручја ‘‘Нишава" и иде границом рибарских подручја ‘‘Јужна Морава II" и ‘‘Косово и Метохија" и државном границом БЈР Македоније и Републике Бугарске.

Рибарско подручје ‘‘Јужна Морава I", користи се за спортски риболов.

На основу члана 11. Закона о рибарству, корисник је дужан да најкасније у року од једне године од дана када је почео да користи рибарско подручје, донесе програм за унапређење рибарства за период од пет година (у даљем тексту: Средњорочни програм, односно СПУР.)

У складу са средњорочним програмом корисник доноси годишњи програм унапређења рибарства (у даљем тексту: Годишњи програм).

Годишњи програм доноси се до краја текуће године за наредну годину.

Годишњи програм корисника рибњака, ограђених делова риболовне воде и кавеза на риболовној води садржи мере за спречавање и сузбијање болести и штеточина риба и животиња којима се рибе хране.

Министар даје сагласност на средњорочни програм, а чланом 13. истог закона утврђен је и обавезан садржај програма.

Сходно наведеном, а на основу члана 3. став 2. Закона о рибарству (Рибарско подручје на риболовној води у националном парку или другом заштићеном природном добру одређује и уступа на коришћење предузеће које управља националним парком, односно заштићеним природним добром, у складу са прописима о њиховом коришћењу и заштити по претходно прибављеном мишљењу министра) нови корисник вода, тј. ЈП ''Дирекција за грађевинско земљиште Сурдулица'' је у обавези да прибави решење и мишљење ресорног Министарства.

Према Водопривредној основи Србије Власинско језеро се поред производње хидроенергије користи и као извориште водоснабдевања. У складу са тим, све активности не само у оквиру граница заштићеног природног добра, већ и на ширем подручју, које обухвата сливно подручје акумулације, подлежу одредбама Закона о водама („Сл. гл.РС“ бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96).

Одредбама овог закона забрањене су било какве активности које на било који начин могу довести до загађења или умањења квалитета подземних и надземних вода на читавом подручју слива Власинског језера.

 
Јавне набавке
YouTube канал
Уредба о заштити Предела изузетних одлика Власина
Мастер план са пословним планом развоја туризма Власинског језера
Програм управљања ПИО Власина
Програм управљања рибарским подручјем 2012-2021.
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Завод за заштиту природе Србије
Општина Сурдулица
Туристичка организација општине Сурдулица
Паркови Динарског лука
Предео изузетних одлика Долина Пчиње
 
         
Предео изузетних одлика Власина © 2011  |  Сва права задржана
Аутор: Агенција МИ  |  Мапа сајта  |  Посета: 1.269.920
Израду сајта суфинансирало Министарство животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије