Ћирилица  |  Latinica  |  English  |  
       
 
Насловна  >  Прописи
 
Уредба о заштити природног добра Верзија за штампу

Актом Владе Републике Србије о заштити Предела изузетних одлика утврђена је обавеза да се заштита и развој природног добра спроводи према Програму управљања који се доноси као средњорочни документ за период од пет година.

(Наглашавамо да се према важећем Закону о заштити животне средине, заштита и развој обезбеђују кроз израду документа под називом Програм заштите и развоја природног добра. Имајући у виду да је у току завршна фаза усвајања новог Закона о заштити природе, и да се у предлогу новог Закона користи термин "програм управљања", односно, да је у питању само нова терминологија без суштинских измена у садржају овог документа, одлучено је да се у Уредби Владе користи нови термин за исти документ).

Чланом 8. наведене Уредбе, детаљније је обрађен садржај као и процедурална питања везана за усвајање и верификацију Програма управљања.

Одређено је да Програм управљања нарочито садржи следеће елементе:

 1. Циљеве заштите и развоја, услове, мере, погодности и ограничења за њихово остваривање;
 2. Приказ основних вредности и природних богатстава заштићеног природног добра и њихових главних корисника;
 3. Приоритетне задатке на чувању и одржавању заштићеног природног добра, праћењу стања природних вредности, посебно биљака тресавских и пашњачких станишта, птица и риба и њиховој биолошкој и техничкој заштити, као и на очувању квалитета вода, ваздуха и других чинилаца животне средине;
 4. Задатке за одрживо коришћење природних ресурса и развој делатности и активности које су на њима засноване, пре свега рибарства, пољопривреде, шумарства и водопривреде;
 5. Задатке за развој туризма и рекреације, уређења предела и изградње објеката у функцији заштићеног природног добра;
 6. Приоритетне научноистраживачке и образовне задатке, циљеве и задатке заштите објеката народног градитељства, етнографских и фолклорних обележја и других културних вредности;
 7. Приоритетне задатке на приказивању вредности заштићеног природног добра;
 8. Врсту и садржај документације за спровођење циљева и задатака на праћењу, очувању и унапређењу стања природних и других вредности, псоебно тресавских станишта, птица и риба, одрживог коришћења тих вредности у научне, образовне, рекреативне и друге сврхе;
 9. Преглед потребне планске, урбанистичке и друге документације за спровођење уређивачких и развојних циљева и задатака, динамику и субјекте за реализацију тих циљева;
 10. Задатке на успостављању партнерских односа са месним становништвом, јавним предузећима за газдовање и управљање природним ресурсима и другим власницима и корисницима непокретности;
 11. Динамику и субјекте реализације програмских задатака;
 12. Средства потребна за реализацију програма управљања и начин њиховог обезбеђења.

На програм управљања из става 1. овог члана, на који су претходно прибављена мишљења министарстава надлежних за послове туризма, науке, просвете, просторног планирања, урбанизма и изградње објеката, пољопривреде, шумарства, водопривреде и финансија, сагласност даје министарство надлежно за послове заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство).

Програм управљања из става 1. овог члана остварује се годишњим програмом управљања. Годишњи програм управљања за наредну годину, заједно са извештајем о остваривању програма у текућој години, старалац доставља Министарству до 15. децембра.

У складу са напред наведеним законским и подзаконским актима, посебно чланом 11. став 2. Уредбе о заштити предела изузетних одлика „Власина“, ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Сурдулица“, донело је у мају месецу 2006. године Привремени програм заштите и развоја природног добра, на који је надлежно Министарство за науку и заштиту животне средине дана 13.06.2006. године дало сагласност. Примена тог Привременог програма заштите и развоја природног добра је у складу са актом о заштити временски одређена да траје наредних 6 месеци, у ком периоду је старалац дужан да у законом прописаној процедури донесе Програм управљања природним добром, као средњорочни документ, а такође и Годишњи програм управљања.

Кроз израду Програма управљања неопходно је у овај документ уградити и све друге релевантне одредбе акта о заштити природног добра, а посебно оне које се односе на режиме и мере заштите.

Наиме, Уредбом су утврђени следећи локалитети и површине у режиму I и II степена заштите:

Режим I степена заштите:

 1. Острво Страторија,
 2. Острво Дуги дел.

Режим II степена заштите:

 1. Вртоп - Јелички рид,
 2. Мали Чемерник,
 3. Велики Чемерник,
 4. Стевановски поток
 5. Блато – Делнице – Братанов дел,
 6. полуострво Дуги дел,
 7. Власинско језеро,
 8. Клисура Вучје реке,
 9. Златна буква.

На површинама на којима је утврђен режим заштите III степена прописане су следеће мере заштите којима се забрањује:

 1. изградња индустријских објеката, складишта индустријске и друге робе, великих објеката за узгој стоке и живине и других објеката који неповољно утичу на ваздух, воде, земљиште и шуме или изгледом, прекомерном буком или на други начин могу нарушити природне и остале вредности заштићеног подручја, а посебно лепоту предела, тресетишта, ретке и значајне врсте биљака и животиња и њихова станишта;
 2. изградња и реконструкција стамбених, економских и помоћних објеката пољопривредних домаћинстава, викендица и привремених објеката изван грађевинских реона и грађевинског земљишта утврђених и проглашених у складу са законом, а до доношења одговарајућих урбанистичких планова изградње објеката пољопривредних домаћинстава може се вршити само у оквиру постојећих грађевинских парцела;
 3. експлоатација минералних сировина и изградња рударских објеката, осим експлоатације минералних сировина на основу резултата већ започетих геолошких истраживања која су одобрена у складу са законом, планског отварања привремених позајмишта грађевинског и украсног камена, дробине и глине за локалне потребе;
 4. експлоатација и коришћење тресета;
 5. уништавање, брање, сакупљање и друге радње којима се уништавају или угрожавају биљке заштићене као природне реткости;
 6. оштећивање гнезда и уништавање јаја и младунаца, узнемиравање и уништавање птица, као и присвајање и уништавање других дивљих врста животиња заштићених као природне реткости;
 7. крчење и чиста сеча шуме, осим ради промене врсте дрвећа и узгојних облика шуме на малим површинама, изградње шумских комуникација и објеката и за планом утврђене намене изградње и уређења простора у складу са законом;
 8. сеча репрезентативних стабала дрвећа и примерака заштићених, ретких и у другом погледу значајних врста дрвећа и жбуња;
 9. садња, засејавање и насељавање дивљих врста биљака и животиња страних за природни, изворни биљни и животињски свет југоисточне Србије, осим планског и ограниченог уношења ловне дивљачи, пошумљавања и садње биљака на малим површинама и у строго контролисаним условима ради хортикултурног уређења, заштите од водне ерозије и рекултивације деградираних површина;
 10. преоравање пашњака и природних ливада, као и орање обрадивог земљишта и обављање других радњи на местима и на начин који могу изазвати процес водне ерозије и неповољне промене изгледа предела;
 11. одлагање комуналног, индустријског и грађевинског отпада, амбалаже, расходованих моторних возила, других машина и апарата, осим комуналног и пољопривредног отпада пореклом са заштићеног подручја, који може да се одлаже на прописан начин на местима која су за то одређена и обележена;
 12. руковање хемијским материјама и нафтним дериватима у количинама и на начин који могу проузроковати загађивање земљишта и вода и изазвати тровање и друге неповољне последице по биљни и животињски свет;
 13. нерегулисано испуштање отпадних вода домаћинстава, привредних и других објеката;
 14. нерегулисано складиштење стајског ђубрета;
 15. разградња и други видови оштећивања и уништавања објеката који по својим архитектонско-грађевинским одликама, времену настанка и намени представљају репрезентативне примере народног градитељства или заштићена културна добра;
 16. запуштање и закоровљавање обрадивог пољопривредног земљишта, путева, водотока и површина за рекреацију, народне светковине и друге скупове, као и земљишта у путном и водном појасу и у окружењу културних добара, историјских споменика и јавних чесми.

На површинама на којима је утврђен режим II степена заштите, осим претходно наведених забрана, посебно се забрањује:

 1. изградња објеката, осим изградње јединственог система за евакуацију отпадних комуналних вода, радова на одржавању, реконструкцији, адаптацији и санацији постојећих зграда, путева, објеката телефонске, водоводске, канализационе и електро-мреже, непокретних културних добара, спомен-обележја, јавних чесми и других објеката на постојећим грађевинским парцелама и планске изградње објеката и уређења простора за намене туризма и рекреације на малим површинама;
 2. експлоатација минералних сировина и изградња рударских објеката, осим експлоатације минералних сировина на основу резултата већ започетих геолошких истраживања која су одобрена у складу са законом;
 3. радови и активности којима се мењају величина и изглед пловећих тресетних острва и угрожава или оштећује њихов биљни и животињски свет;
 4. каптирање извора ради одвођења воде за водоснабдевање;
 5. риболов, осим спортског риболова и излова ради научног истраживања, праћења стања водених екосистема и рибљег насеља и регулисања бројности пренамножених и мање вредних врста риба, а у складу с програмом унапређења рибарства;
 6. непланско порибљавање и уношење врста риба које су стране изворном рибљем фонду, осим ограниченог и строго контролисаног насељавања алохтоних врста ради унапређења рибљих насеља у језеру;
 7. употреба чамаца и других пловила на језеру без одговарајућег одобрења;
 8. лов, осим активности на заштити и гајењу дивљачи, одстрела болесне и рањене дивљачи, за научноистраживачке сврхе и у случају непосредне опасности по живот и здравље људи;
 9. чиста сеча ради промене врсте дрвећа или узгојних облика шуме, као и пошумљавање пашњака, природних ливада и тресетишта, осим на малим површинама ради заштите од ексцесивне и јаке водне ерозије;
 10. сеча и друге радње којима се може уништити или оштетити стабло познато под именом „златна буква“;
 11. кретање и паркирање моторних возила изван путева, осим у време шумарских радова, обављања пољопривредне делатности и у друге посебно утврђене службене сврхе;
 12. ложење ватре на отвореном, камповање, брање и сакупљање гљива, шумских плодова, биљака и животиња од стране лица која нису власници или законити корисници земљишта, осим у оквиру екотуристичке посете и у пратњи овлашћеног лица.

На површинама на којима је утврђен режим I степена заштите забрањују се коришћење природних богатстава и све активности осим научних истраживања и ограничене едукације.

Уредбом (чл. 6) је прописано да се у заштићеном природном добру обезбеђује:

 1. неговање и унапређење уредности, чистоће, амбијенталне разноврсности и лепоте предела и високог квалитета чинилаца животне средине;
 2. уређење и одржавање дворишта и окућница постојећих пољопривредних домаћинстава, викендица, културних добара, јавних, службених, привредних и других објеката;
 3. планска изградња нових објеката сталног и сезонског становања и економских и помоћних објеката месног становништва уз стручно и пажљиво утврђивање грађевинских рејона и правила грађења;
 4. планска изградња, инфраструктурно опремање и уређење простора за потребе туризма и рекреације, одрживе и органске пољопривреде, газдовања риболовном водом и спортског риболова, чувања и одржавања заштићеног природног добра и техничке заштите природних вредности, образовног и научног рада и активности ловства;
 5. планска реконструкција хидроенергетских и водопривредних објеката, објеката за пренос електричне енергије, постојећих путева и путних објеката;
 6. изградња и реконструкција објеката за водоснабдевање, канализације и телефонског саобраћаја;
 7. очување и обнављање објеката народног градитељства и уређење места на којима се ти објекти налазе;
 8. сакупљање, конзервација, чување и приказивање предмета, алата и опреме везаних за традиционални сеоски живот, обичаје и фолклор локалног становништва;
 9. одржавање живица на међама парцела и очување усамљених примерака или група шумског дрвећа на ливадама, њивама, поред путева и у двориштима;
 10. праћење стања, очување и увећање разноврсности дивљег биљног и животињског света, посебно ретких и у другом погледу значајних врста биљака и животиња, њихових заједница и станишта и ограничено коришћење гљива, биљних и животињских врста чије су сакупљање и промет под контролом;
 11. истраживање и праћење стања риба и планске мере и активности на порибљавању;
 12. утврђивање и спровођење забрана и ограничења кретања риболовним водама;
 13. утврђивање и спровођење забрана и ограничења риболова у односу на врсте риба, величину, број и начин коришћења уловљених примерака и алата и средстава за риболов, трајање, места и подручја примене тих мера;
 14. утврђивање зона природних плодишта;
 15. побољшање стања фонда ловне дивљачи и постављање наменских објеката и опреме за потребе њене прихране, чувања и надзора;
 16. одрживи развој шумарства уз примену мера газдовања шумама и шумским земљиштем утврђеним у општим и посебним основама газдовања шумама којима се осигурава умерено повећање површина под шумским екосистемима и побољшање њиховог састава и здравственог стања, омогућава заступљеност виших узгојних типова и већих дебљинских разреда и квалитет дрвета, очување разноврсности и изворности дрвећа, жбуња и осталих биљака у шумским састојинама и омогућава планска изградња и реконструкција шумарских објеката;
 17. заштита земљишта од водне ерозије, санација и рекултивација оштећених или деградираних терена;
 18. развој земљорадње, сточарства, воћарства и пчеларства уз контролисану и што мању употребу хемијских средстава;
 19. очување и обнављање старих сорти и раса биљних култура и домаћих животиња.

Чланом 7. Уредбе одређено је правно лице које се стара о заштићеном природном добру, као и његове обавезе. Наиме, старалац је дужан да:

 1. чува заштићено природно добро и спроводи утврђене режиме заштите, односно прописане забране и правила унутрашњег реда;
 2. обележава заштићено природно добро, његову спољну границу и границе површина на којима су утврђени режими I и II степена заштите;
 3. доноси програм управљања, акт о унутрашњем реду и чуварској служби, годишњи програм управљања и извештај о његовом извршавању;
 4. иницира доношење одговарајућих урбанистичких планова којима се уређује изградња објеката и организација простора;
 5. организује спровођење програма управљања, а посебно подстиче и прати израду и примену програма и пројеката заштите и унапређења стања дивљих врста биљака и животиња, њихових заједница и станишта, научних истраживања и образовања, развоја туризма, органске пољопривреде, уређења предела, очувања и приказивања културних вредности;
 6. организује надгледање и евидентира природне вредности и њихове промене;
 7. одређује рибарско подручје на риболовним водама заштићеног природног добра и кориснике тог рибарског подручја, покреће израду и доноси програме унапређења рибарства, у складу са законом;
 8. успоставља и развија сарадњу са власницима и корисницима земљишта и других непокретности на чувању, одржавању, уређењу и коришћењу заштићеног подручја, посебно са месним становништвом и јавним предузећима за газдовање и управљање природним ресурсима.

Такође, према члану 9. старалац је дужан да обезбеди унутрашњи ред и чување заштићеног природног добра у складу са актом који доноси уз сагласност Министарства.

Наведеним актом утврђују се правила за спровођење прописаног режима заштите, а нарочито:

 1. начин на који ће се понашати посетиоци, власници и корисници непокретности при кретању, боравку и обављању посла на заштићеном природном добру;
 2. места, површине и објекти у којима се ограничава кретање или забрањује и ограничава обављање одређених радњи, као и трајање тих мера;
 3. биљне и животињске врсте које је забрањено уништавати, оштећивати и узнемиравати, као и врсте чије је коришћење, односно брање, сакупљање и излов ограничено;
 4. подручја природних рибљих плодишта, услови спортског риболова и дозвољеног излова риба, риболовне воде чије је коришћење забрањено или ограничено, у складу са законом;
 5. начин сарадње с физичким и правним лицима који по различитом основу користе или су заинтересовани за коришћење заштићеног природног добра;
 6. услови заштите приликом обављања научних истраживања и образовних активности;
 7. места и услови за одлагање отпада;
 8. начин одржавања уредности и чистоће заштићеног подручја;
 9. начин и организација чувања заштићеног природног добра, опрема и средства неопходна за чување и одржавање.

Правила одређена актом о унутрашњем реду и друге неопходне информације за спровођење режима заштите, старалац је дужан да огласи и на погодан начин учини доступним посетиоцима и корисницима.

 
Јавне набавке
YouTube канал
Уредба о заштити Предела изузетних одлика Власина
Мастер план са пословним планом развоја туризма Власинског језера
Програм управљања ПИО Власина
Програм управљања рибарским подручјем 2012-2021.
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Завод за заштиту природе Србије
Општина Сурдулица
Туристичка организација општине Сурдулица
Паркови Динарског лука
Предео изузетних одлика Долина Пчиње
 
         
Предео изузетних одлика Власина © 2011  |  Сва права задржана
Аутор: Агенција МИ  |  Мапа сајта  |  Посета: 1.269.971
Израду сајта суфинансирало Министарство животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије