Ћирилица  |  Latinica  |  English  |  
       
 
Насловна  >  ПИО Власина
 
Основне вредности Верзија за штампу

Власинско подручје у југоисточној Србији представља уздигнути средњепланински предео значајних висинских распона са израженом пластиком висоравни и уједно једну од најраспрострањенијих зона кристаластих шкриљаца у нашој земљи. Подручје обухвата планински плато просечне надморске висине 1200-1300 m.

Обимним хидротехничким интервенцијама су формирани значајни хидрографски објекти Власинско и Лисинско језеро чиме су промењене природне границе сливова услед чега акумулација припада само црноморском сливу, јер се део воде који би рекама Божицом и Стрвном доспео у Егејско море, вештачки пребацује у акумулацију (вештачка бифуркација).

Разноврсност и специфичност биотопа Власинског подручја условили су висок диверзитет флоре, вегетације, фауне и екосистема који се одликују израженим степеном репрезентативности, аутохтоности и аутентичности природних карактеристика. Подручје представља станиште већег броја природних реткости, као и природно-историјских феномена типа тресетних острва са уско специјализованим биоценозама.

У време свог постојања ова тресава је била највећа у Србији, а по низу специфичности хидрографског режима, флористичког и фаунистичког богатства и јединствена на Балкану.

Власинско подручје, а посебно акумулација Власинско језеро, најпознатији су по пловећим тресетним острвима.

Укупна површина тресетних острва на Власинском језеру данас износи око 10 хектара, с тим да су највећа острва привезана на различитим деловима уз обале језера.

У прегледу васкуларне флоре Власинског подручја наводи се 841 таксон. Прецизни подаци постоје за флору власинске тресаве коју чини 219 врста (искључујући Bryophyta).

У складу са израженим диверзитетом флоре, вегетације и станишта, Власинско подручје карактерише и изражено присуство ендемичних таксона.

Са аспекта биодиверзитета нарочито је важно присуство стеноендемичних врста на датом подручју. Поједини ендемични таксони на територији читаве Србије јављају се једино на подручју власинских планина.

Фауна Власинског подручја и поред претрпљених измена вишевековним антропогеним утицајима садржи значајне елементе ретких и угрожених врста.

Међу фауном водоземаца и гмизаваца на Власинском подручју посебан значај имају Triturus alpestris, Triturus cristatus, Ablepharus kitaibelii, Lacerta vivipara.

Орнитофауна овог подручја, као један од темељних феномена, представља посебно значајну и угрожену категорију, а њено богатство изражено је са 125 регистрованих врста. По међународно усвојеним принципима заштићено је преко 60 врста, а по стандардима домаћег законодавства трајно је заштићено 50 врста. Посебно је значајно присуство глобално угрожених птичијих врста као што су Aythya nyroca (Светска Црвена листа), Aquila heliaca (Европска Црвена листа) и Crex crex која се налази на обе листе.

Од ретких и угрожених врста фауне сисара овог подручја издвајају се: Canis lupus који се налази на Светској Црвеној листи, Spalax leucodon и Vulpes vulpes који су на Европској Црвеној листи, док су у националним размерама значајни као угрожени Citellus citellus, Spalax leucodon, Arvicola terrestris, Lutra lutra и други.

Делимична очуваност значајних исконских биогеоценоза (првенствено тресетних, мочварних, влажних али и шумских, ливадских и пашњачких), на очигледан начин указује да је ово природно добро у европским размерама значајно и да представља важан део карактеристичног флористичко – вегетацијског и фаунистичког диверзитета.

Посебну вредност представља само језеро, као све значајнији природни ресурс. Према важећој регулативи Власинско језеро има статус изворишта водоснабдевања и у том смислу његова заштита и коришћење имају приоритет.

Висок квалитет акумулиране воде посредно потврђује присуство већег броја ретке фауне (поточна пастрмка, видра и др.).

У предеоном погледу Власинско језеро и његова непосредна околина се одликују специфичним и атрактивним пејзажним карактеристикама. Велика водена површина, окружена благо заталасаним побрђем, разуђена обала, два острва и више узаних и издужених полуострва са бројним ливадама и брезовим шумарцима дају овом простору препознатљив и јединствен изглед.


 
Јавне набавке
YouTube канал
Уредба о заштити Предела изузетних одлика Власина
Мастер план са пословним планом развоја туризма Власинског језера
Програм управљања ПИО Власина
Програм управљања рибарским подручјем 2012-2021.
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Завод за заштиту природе Србије
Општина Сурдулица
Туристичка организација општине Сурдулица
Паркови Динарског лука
Предео изузетних одлика Долина Пчиње
 
         
Предео изузетних одлика Власина © 2011  |  Сва права задржана
Аутор: Агенција МИ  |  Мапа сајта  |  Посета: 1.269.967
Израду сајта суфинансирало Министарство животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије